اتصالات لب جوش (BW)
که ابعاد و تلرنس آنها با توجه به استاندارد طراحی ساختار مطابق با ASME B16.9و در برخی موارد با خوردگی کم بر اساس MSS SP43 میباشد.
اتصالات سوکت ولد (SW)
که در کلاس های 3000-6000-9000 بر اساس استاندارد طراحی ASME B16.11 تولید میگردند.
اتصالات رزوه ای (THD)
اتصالات رزوه ای که در کلاس های 2000-3000 و6000 براساس استانداردASME B16.11 طراحی و تعریف میشوند.