اتصالات لب جوش (BW)
که ابعاد و تلرنس آنها با توجه به استاندارد طراحی ساختار مطابق با ASME B16.9و در برخی موارد با خوردگی کم بر اساس MSS SP43 میباشد.
اتصالات سوکت ولد (SW)
که در کلاس های ۳۰۰۰-۶۰۰۰-۹۰۰۰ بر اساس استاندارد طراحی ASME B16.11 تولید میگردند.
اتصالات رزوه ای (THD)
اتصالات رزوه ای که در کلاس های ۲۰۰۰-۳۰۰۰ و۶۰۰۰ براساس استانداردASME B16.11 طراحی و تعریف میشوند.