سنجشگرهای شیمیایی

 

_

برای سنجش انواع پارامترهای شیمیائی چون ph، کنداکتیویتی یا EC ، سختی یا TDS ، ORP پتانسیل اکسایش و کاهش، میزان اکسیژن محلول، کدورت

مایعات، غلظت مایعات، کلر محلول، نمک محلول، آمونیاک محلول، تیترات محلول، نیتریت محلول، فسفات محلول، مس محلول، اهن محلول، آمونیوم محلول

و… بصورت های پرتابل رومیزی آزمایشگاهی تولید می شوند.

انواع سنجشگرهای شیمیائی :

Phمتر، محلول بافر و نگهدارنده، کنداکتیوی متر، سختی سنج، رفرکتومتر،کدورت سنج

کلرسنج، orpسنج، اکسیژن سنج، نیتریت سنج ، نیترات سنج، فوتو متر، پلاریمتر

کالریمتر، اسپکتروفوتومتر، پراب های سنجش یون ISE، CODمتر،تست کیت تشخیص

مواد،ریجنت تشخیص مواد،نمک سنج،فسفات سنج،انواع پراب PH و EC