زیمنس

زيمنس، نماد برتر حوزههای الكترونيك و اتوماسيون صنعتی ، شركت آلمانی زيمنس كه در سال ١٨٤٧ با همكاری دو مهندس به نامهای زيمنس و هالسكه در برلين پايه گذاری شد، شروع راه پر از موفقيت و تبديلشدن به برند جهانی خود را با پياده سازی خط تلگرافی بين دو شهر برلين و فرانكفورت و سپس كلكته و لندن پايه گذاری كرد. هم اكنونكه بيش از ١٧٠ سال تاريخ تأسيس شركت زيمنس میگذرد نام آن در سرتاسر جهان به عنوان برند و شركتی معروف و فعال در زمينه های مختلف از برق رسانی و انتقال اطاعات و ارتباطات گرفته تا حوزههای تشخيصی پزشكی و تصويربرداری شناخته شده است. اكنون شركت زيمنس با بيش از ٣٨٥ هزار كارمند در بيش از ٢٠٠ كشور جهان در كارخانه های توليد و ساخت مشغول فعاليت هستند كه به اين كارخانه ها بايد ليستی از ساختمانهای اداری، انبارها، مراكز تحقيقاتی و توسعه و همچنين دفاتر و نمايندگی های فروش معتبر نيز اضافه كنيم كه در سرتاسر جهان آمادهی خدمات رسانی و اعتباربخشی به نام و نشان و برند زيمنس هستند. ليست محصولات و خدمات شركت زيمنس بد نيست برای آشنايی بيشتر با حوزة كاری و فعاليت اين شركت نگاهی كلی به ليست محصوات و خدمات ارائه شده در قالب توليد و طراحی در زمينه های مختلف بيندازيم كه برخی از مهمترين آنها عبارتاند از: < فناوری درايو مانند تبديل كنندهها، ژنراتورها و غيره < فناوری اتوماسيون مثل سيستمهای اتوماسيون، اتوماسيون صنعتی، كنترلهای صنعتی، نرم افزارهای صنعتی، سيستم های كنترل فرايند و غيره < حوزة انرژی برای تجهيزات فشار و ولتاژ ضعيف تا متوسط < فناوریهای ساختمانی مانند محصولات < HVAC سيستمهای امنيتی بر اتوماسيون كارخانه و فرايند خودكار < محصوات بازار محور مانند كاربرد داشتن در صنايع خودروسازی، سوختهای زيستی، صنايع شيميايی و پتروشيمی، صنايع غذايی و نوشيدنی فعاليت در همين حوزههای مختلف و موفقيت در تكتك آنها سبب شده تا در سال مالی ٢٠١٩ برای اين شركت، درآمد خالص ٦,٥ ميليارد يورويی به همراه داشته باشد و از اين حيث يكی از شركتهای قدرتمند و پرسود جهان باشد. زيمنس نماد تمام عيار موفقيت و كيفيت، طراحی هوشمندانه و پيشرفته به سمت دنيای ديجيتالی و اتوماسيونی ست كه در همه جای دنيا محصولات آن به فروش میرسند و تمامی صنايع و مصرف كنندگان از كيفيت و عملكر د فوق لعاده بالای اين محصوات اطمينان خاطر دارند. با زيمنس میتوان دنيای بهتری داشت.

نمایش 1–10 از 11 نتیجه